top of page

How to Become a Christian
(Ilonggo version)

Paano ba mangin Kristiyano? 

 

Kamatuoran 1

 

May ara ako ginsulat nga mga hapus nga bagay sa nahanungod sa pakigrelasyon sa Ginoo. Wala ko ini gin ilog halin sa iban nga binuhatan bisan pa madamo sini sa internet o sa iban pa nga balasahon-madali lang. Pangita-a lang ang amo ni nga tinaga "Paano ba mangin Kristiyano? "

 

Hibalua nga ang Ginoo amo ang nagtuga sa imo subong sang iya dagway nga may abilidad agod nga makilala kag maiksperyensiyahan Siya. Amo ini ang katuyuan halin sa pag bun-ag sa imo agod makab-ot kag ma diskubre Siya. Gina awhag ka na Niya  sa sinahi-sahi nga pamaagi agod makuha Niya imo atensyon. Amo ini ang pinaka tinutuyo sang Ginoo agod makilala kag mahimo makigrelasyon sa Iya.

 

Kag amo ini ang kabuhi nga wala sing katapusan: nga ang mga tawo magkilala sa imo nga amo lamang ang matuod nga Dios kag magkilala man sa akon nga imo ginpadala.

Juan 17:3 

 

Sala (maka guba sa kasugtanan sang pagpalangga sang Ginoo) Sini amo ang makapabulag sa imo sa Ginoo. Tungod ang Ginoo balaan. Ang sala makaguba sa kasugtanan sang pagpalangga sang Ginoo pinaagi sa; Pagpangawat, pagpamulay, pagkahisa, pagtinikal, pagbaligya sang unod, paghinubog, pakighilawas sa indi mo asawa o bana, pagsikway sa laygay sang imo ginikanan kag madamo pa. Ang Bibliya nagtudlo sa aton nga kita tanan makasasala kag ang kabayaran sini amo ang katapusan nga pagkahilayo naton sa Ginoo.

 

Kamatuoran 2

 

Kay ang tanan nga tawo nagpakasala kag indi takos sa panulok sang Dios.

Roma 3:23 

 

Kay ang bayad sa sala amo ang kamatayon, pero ang kabuhi nga wala sing katapusan amo ang regalo sang Dios sa mga ara kay Cristo Jesus nga aton Ginoo.

Roma 6:23 

 

Nagsabat si Jesus sa iya, “Ako amo ang dalan, ang kamatuoran, kag ang kabuhi. Wala sing may makakadto sa Amay kon indi paagi sa akon.

Juan 14:6 

 

Kamatuoran 3

 

Ginpadala sang Ginoo ang Iya anak nga matarung para ihatag ang iyang kinabuhi sa Krus agod sa pagsakripisyo sa aton mga sala. Si Jesus amo ang atong Sundon, Siya ang dalan kg Tulay. Namatay kag nag kayab kag yara na Siya sa tuo nga kamot sang Amay. Magabalik Siya para sa mga matuod-tuod nga nagapati sa Siya. 

Ano ang aton nga himuon? #1 

 

Kay indi man kagustuhan sang Ginoo nga silutan kita kundi maghinulsol kita. Amo gid na ang aton himuon: Maghinulsol. Ang buot silingon, bag-uhon naton ang aton pang huna-huna, ang aton isip, ang aton priyoridad kag indi na kita magpakasala. Magdangop kita sa Ginoo.

 

Ang pagtuo sa kay Jesus amo ang naghatag sang kabaskog sa sini nga tawo nga inyo nakilala kag nakita subong. Kamo mga saksi nga nag-ayo siya. Natabo ini tungod sa pagtuo kay Jesus.

Binuhatan 3:16 

 

Kay nagasiling ang Kasulatan, “Ang bisan sin-o nga magdangop sa Ginoo maluwas.”

Roma 10:13 

 

Ano ang aton nga himuon? #2 

 

Ikonpesar naton sa Ginoo ang aton mga sala, kag mangayo sang kapatawaran sang aton mga malaot nga binuhatan. Pasayluhon kita sang Ginoo kag tagaan kita sang higayon nga magkinabuhi para sa Iya. Kundi bag-ong tinuga na kita. Ang aton daan nga kinabuhi madula na kag mabag-o na ini. May ara kita bag-o nga sugod – kita matawo liwat sa Espirituhanon nga bahin.

 

Pero kon ituad ta sa Dios ang aton mga sala, masaligan siya sa pagpatawad sang aton mga sala kag sa pagtinlo sa tanan ta nga mga kalainan. Himuon niya ini tungod nga matarong siya.

1 Juan 1:9

 

Ang bisan sin-o nga ara kay Cristo bag-o na nga tawo. Wala na ang iya daan nga pagkatawo, kundi bag-o na siya. 2 Corinto 5:17

 

Nagsabat si Jesus, “Sa pagkamatuod, ginasugid ko sa imo nga wala sing tawo nga masakop sa paghari sang Dios kon indi siya matawo liwat.” Juan 3:3

 

Ano ang aton nga himuon? #3 

 

Magsunod kita kay Hesus. Maging Iya kita disipulo. Maging mainalamon hanungod sa Iya. Padayon sa pagpasakop sa Iya. Patihan naton Siya. Magpabautiso kita. Magtuon sa Bibliya. Mangamuyo. Magkadto kita sa simbahan. Makig-upod sa iban pa nga Kristohanon. Isugid ang ginhimo sang Ginoo sa imo kinabuhi. Idumala ang iban tawo nga mag hinulsol sang ila mga sala kag itudlo man nga ang Ginoo mapatinawaron.

 

Nagsiling si Jesus sa ila, “Sunod kamo sa akon kag himuon ko kamo nga mga mangingisda sang mga tawo.” Mateo 4:19

 

Ang bilog nga Kasulatan ginsulat paagi sa gahom sang Dios, kag mapuslanon sa pagtudlo, sa pagsabdong, sa pagtadlong sang sala, kag sa paghanas sa matarong nga pagkabuhi:
para ang tawo nga nagaalagad sa Dios matudluan sa paghimo sang tanan nga klase sang kaayuhan. 2 Timoteo 3:16-17

 

Indi ta gid pagpabay-an ang aton kinabatasan nga pagtilipon, pareho sang pagpabaya nga ginahimo sang iban, kundi palig-unon ta ang isa kag isa, labi na gid subong nga makita ta na nga malapit na lang ang pagbalik sang Ginoo. Hebreo 10:25

 

Dayon nagsiling si Jesus sa ila, “Lakat kamo sa bilog nga kalibutan kag iwali ang Maayong Balita sa tanan nga tawo. Marcus 16:15

bottom of page