top of page

How to Become a Christian
Tagalog—Pilipino version

Nag sulat ako ng ilang mga pangunahing kaalaman tungkol sa pagkakaroon ng isang relasyon sa Diyos. Hindi ko ito kinopya  mula sa anumang iba pang mapagkukunan bagaman mayroong napakarami sa internet-at Napakadali.  Maghanap lang sa, "Paano maging isang Kristiyano?"  

Unang Katotohanan:

Dapat mong malaman na nilikha ka ng Diyos sa kanyang larawan na may kakayahang makilala at maranasan Siya. Ito ang plano ng Diyos mula sa iyong kapanganakan na iyong maabot at tuklasin Siya. Siya ay umaabot sa iyo sa maraming mga paraan at sinusubukan na makuha ang iyong pansin. Ito ang kanyang pinakadakilang pagnanais na makilala mo Siya at magkaroon ng relasyon sa kanya.

At ito ang buhay na walang hanggan: ang makilala ka nila na iisang tunay na Diyos, at si Jesu-Cristo na iyong isinugo

—John 17:3

Ikalawang Katotohanan:

Ang Kasalanan (Paglabag sa Batas ng Pag-ibig ng Diyos) ay laging ihihihiwalay ka mula sa Diyos dahil ang Diyos ay Banal. Ang kasalanan ay paglabag sa batas ng Diyos, halimbawa : pagnanakaw, pagmumura, pangangalunya, pagsisinungaling, mga kalaswaan,  pag-iinom, pagsamba sa mga dios diosan, pang-aalipusta sa mga magulang, atbp. Ang Biblia ay nagtuturo sa atin na ang lahat ng tao ay nagkasala at ang kabayaran ng kasalanan ay walang hanggang pagkahiwalay mula sa Diyos.

Sapagkat ang lahat ay nagkasala, at walang sinumang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos

—Romans 3:23

Sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit ang walang bayad na kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Cristo Jesus na ating Panginoon

—Romans 6:23

Ikatlong Katotohanan:

Ipinadala ng Diyos ang Kanyang Anak upang ibigay ang Kanyang buhay sa Krus, ang Matuwid para sa di-matuwid upang maging isang pagbabayad-sala para sa ating mga kasalanan. Si Jesus ang tagapagtaguyod, ang Daan, ang Tulay. Namatay siya at muling nabuhay at nasa kanang kamay ng Ama ngayon. Siya ay babalik para sa lahat ng tunay na mananampalataya sa darating na panahon.

Sumagot si Jesus, “Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko

—John 14:6

Unang Dapat nating gawin #1

Dahil hindi kalooban ng Diyos na ang sinuman ay mapahamak ngunit ang lahat ay humantong sa pagsisisi, iyon ang dapat mong gawin: Magsisi. Nangangahulugan ito na baguhin ang iyong isip, palitan ang iyong pag-iisip, baguhin ang iyong mga prayoridad at huwag ng magkasala. Tumawag sa Pangalan ng Panginoon.

Kaya nga, magsisi kayo at magbalik-loob sa Diyos upang patawarin ang inyong mga kasalanan, at nang sa gayon ay sumapit ang panahon ng pagpapanibagong lakas mula sa Panginoon. Susuguin niya si Jesus, ang Cristong hinirang mula pa noong una para sa inyo.—Acts 3:19-20

Dahil sinasabi sa kasulatan, “Maliligtas ang lahat ng tumatawag sa pangalan ng Panginoon.”—Romans 10:13

Pangalawang Dapat nating gawin #2

Dapat nating ipahayag ang ating mga kasalanan sa Diyos, at hilingin ang kapatawaran para sa lahat ng ginawa natin. Patatawarin Niya tayo at bibigyan tayo ng isa pang pagkakataon na mabuhay para sa Kanya. Tayo ay magiging bagong nilalang. Ang ating lumang buhay ay lilipas at ang ating bagong buhay ay darating. Magkakaroon tayo ng bagong simula-tayo ay ipapanganak muli sa espirituwal.

Subalit kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito, at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasalanan, sapagkat siya'y tapat at matuwid

—1 John 1:9

Kaya't kung nakipag-isa na kay Cristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao, sa halip, ito'y napalitan na ng bago

—2 Corinthians 5:17

Sumagot si Jesus, “Tandaan mo ang sinasabi kong ito: malibang ipanganak na muli[a] ang isang tao, hindi niya makikita ang paghahari ng Diyos.”

—John 3:3

Pangatlong Dapat nating gawin #3

Ipinadala ng Diyos ang Kanyang Anak upang ibigay ang Kanyang buhay sa Krus, ang Matuwid para sa di-matuwid upang maging isang pagbabayad-sala para sa ating mga kasalanan. Si Jesus ang tagapagtaguyod, ang Daan, ang Tulay. Namatay siya at muling nabuhay at nasa kanang kamay ng Ama ngayon. Siya ay babalik para sa lahat ng tunay na mananampalataya sa darating na panahon.

Sinabi ni Jesus sa kanila, “Sumunod kayo sa akin at gagawin ko kayong mga mangingisda ng mga tao.”

—Matthew 4:19

Ang lahat ng Kasulatan ay kinasihan ng Diyos, at kapaki-pakinabang sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagsaway sa kamalian, sa pagtutuwid sa likong gawain at sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay, upang ang lingkod ng Diyos ay maging ganap at handa sa lahat ng mabubuting gawain.

—2 Timothy 3:16-17

Huwag nating kaliligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon, gaya ng nakasanayan ng iba. Sa halip, palakasin natin ang loob ng isa't isa, lalo na ngayong nakikita nating malapit na ang Araw ng Panginoon.

—Hebrews 10:25

At sinabi ni Jesus sa kanila, “Humayo kayo sa buong mundo at ipangaral ang Magandang Balita sa lahat ng tao.

—Mark 16:15

bottom of page