top of page

How to Become a Christian
Ilocano—Pilipino version

Nagsuratak ti sumagmamano a pannakaammo ti maipapan iti kaadda ti relasyon iti Dios. Saan ko a natulad iti sabali 
a pag-alaan nupay adu sadiay internet ken naglaka a mabirukan, "Kasano nga agbalin a Kristiyano?

Umuna a Kinaagpayso:

Rembeng a maammuam a sika ket pinarsuan ti Dios iti langana ken adaanka iti kabaelan a maammuan Suna ken mapadasan.Isu ti plano ti Dios sipud pay pannakayanakmo a danunem ken birukem Suna. Birbiruken daka ti Dios iti addu nga pamuspusan a panangicasonakenka.
Dayta ti tarigagay ti Dios a maammuam ti kinasiasinona ken maadaanka iti relasyon kekuana.

Ket ti biag nga agnanayon isu daytoy: ti pannakaammo dagiti tattao kenka, 
a sika ti kakaisuna a pudno a Dios, ken ti pannakaammoda ken ni Jesu-Cristo nga imbaonmo.
-San Juan 17:3

Maikadua a Kinaagpayso:

Ti Basol (Panaglabsing iti bilin ti ayat ti Dios)ket kanayonnaka isina iti Dios gapu ta ti Dios ket nasantuan. Ti basol ket pananglabsing iti linteg ti Dios, Kas pagarigan: panagtakaw, panangilunod, pannakikamalala, panagulbod, panagtabbaaw, panagbartek, panagdayaw ti didiosen ken panangumsi ti nagganak ken dadduma pay. Ti Biblia ket isurona nga amin tayo ket managbasol ken ti supapakna ket agnanayon a maisina iti Dios.

Nagbasol amin a tattao ket agkurangda iti kinadayag ti Dios.
-Taga-Roma 3:23

 

Ta patay ti supapak ti basol. Ngem biag nga agnanayon ti isagut ti Dios gapu iti pannakikaykaysatayo ken ni Cristo Jesus nga Apotayo.
-Taga-Roma 6:23

Maikatlo a Kinaagpayso:

Imbaon ti Dios ti bugbugtong nga anakna tapno itedna ti biagna iti Krus, ti Nalinteg para iti saan a nalinteg -para iti pannubbot dagiti basbasoltayo. Ni Jesus ket isu ti mangitantandudo,ti dalan ken ti rangtay.
 

Natay ken nagungar ket ada suna ita iti makanawan ti Apo. Ket agsublinto para dagiti napudno a manamati
ti dumteng nga tiempo.

“Siak ti dalan, ken ti pudno, ken ti biag; awan ti makapan iti Ama 
no di magna kaniak,” insungbat ni Jesus. 
-San Juan 14:6

Anya dagiti masapul nga aramiden tayo #1 

Gapu ta saan a pagayatan ti Diyos a madangran ti asinoman no di ket kayatna nga agbabawi ti amin a tattao kadagiti basbasolda,
daytoy ti kangrunaan nga aramidem: Agbabawika. Ti kunana daytoy ket balbaliwam ti panunot mo, sukatam ti panagpanpanunot mo,
baliwam dagiti prioridad mo ken saanen nga agbasol. No kasano awagan ti nagan ti Apo...

Agbabawikayo ngarud ket agsublikay iti Dios tapno pakawanenna dagiti basbasolyo. 
No aramidenyo daytoy, yegto ni Apo Dios dagiti panawen a panaginanayo, ket ibaonnanto pay ni Jesus, ti Cristo a tinudingannan nga agpaay kadakayo

-Dagiti Aramid 3:19-20

 

Kas kuna ti Nasantoan a Surat, “Maisalakan ti siasinoman nga agpatulong iti Apo.”
-Taga-Roma 10:13

Anya dagiti masapul nga aramiden tayo #2

 

Masapul ipudnotayo a managbasoltayo ken dumawattayo ti pammakawan dagiti amin a basbasol tayo.
Ket pakawanenanto ken ikkanadatayo ti maysa pay nga gundaway nga agbiag para kenkuana.Agbalintayonton a baro a parsua.

 

Ti daan a biag ket lumabasen ken ti baro a biag ket dumtengton. Maadaantayo iti baro a pangrugian 
-Mabalintayonto ti mayanak manen iti spiritual.

Ngem no ipudnotayo dagiti basbasoltayo, tungpalenna ti karina ket aramidenna ti maitutop.
Pakawanenna dagiti basoltayo ket ugasannatayo iti amin a kinadakestayo.
-1 Juan 1:9

 

Maysa a baro a parsua ti siasinoman a mainaig ken ni Cristo.
Naglabasen dagiti daan a banag ket dimtengen dagiti baro.
-2 Taga-Corinto 5:17

 

“Ibagak kenka ti pudno,” kinuna ni Jesus. “Awan ti makakita iti Pagarian ti Dios malaksid no mayanak manen.”
-San Juan 3:3

Anya dagiti masapul nga aramiden tayo #3

Surutem ni Jesus. Agbalinka nga adalanna.Suruem ti kasiasinona. Idatonmo ti biagmo kenkuana. 
Agtulnog kenni Jesus. Agpabautisar. Adalen ti Biblia. Agkararag. Agmisa.  

 

Makikadua kadagiti daduma a Kristiano.Ibagam kadagiti dadduma no anya naaramidan ti Apo ti biagmo.
Iturongmo dagiti dadduma iti panagbabawi ken panagpakawan ken Cristo.

“Surotendak ket pagbalinenkayto a mangngalap kadagiti tao,” kinuna ni Jesus kadakuada.
-San Mateo 4:19

 

Impaltiing ti Dios ti amin a Nasantoan a Surat, ket naserbi a pangisuro iti kinapudno, pangbabalaw, 
pangatur iti biddut ken pakasursuroan iti nalinteg a panagbiag, tapno awan pagkurangan ti tao nga agserbi iti Dios, ket sisasagana nga agaramid iti amin a kita ti kinaimbag.
-2 Timoteo 3:16-17

 

Ditayo liwayan ti panaggigimongtayo, kas ar-aramiden dagiti dadduma. 
Ad-adda pay koma ti panagpipinnaregtatayo, ita ta makitayo nga umasidegen ti Aldaw.
-Hebreo 10:25

 

Imbagana kadakuada: “Inkay iti entero a lubong ket ikasabayo ti Naimbag a Damag kadagiti amin a parsua. 
-San Marcos 16:15

bottom of page