top of page

How to become a Christian: Waray version
 

Ano an bubuhaton para mahimo nga Kristohanon?
 
 
Una nga Kamatuoran
 
Hibarua nga ginhimo ka han Ginoo sugad han iya dagway ngan may abilidad ka nga makilala ngan ma-eksperyensiya Hiya. Plano na han Ginoo tikang pa han pag-anak ha imo nga maabot mo ngan makilala mo Hiya. Tikang pa han una, nagpapa-abat na Hiya ha imo ha damu nga mga pamaagi para makuha an imo atensyon. Amo ine an iya dako nga hingyap na makilal-an mo Hiya ngan magkamay-ada ka hin relasyon ha Iya.
 

Ngan amo ini an dayon nga kinabuhi; nga kumilala ha imo an mga tawo, nga ikaw la an matuod nga Dyos, ngan kumilala kan Jesu-Cristo nga imo ginsugo.
Juan 17:3

 
Ikaduha nga Kamatuoran
 
An sala (an diri pagsunod han balaud han gugma han Dyos) permi makakapahirayo ha imo ha Dyos kay tungod nga baraan an Dyos. An sala kay an diri pagsunod ha balaud han Dyos- pangawat, pagbuyayaw, pan-ngabit, pagbinuwa, pakighilawas, paghinubog, pagsimba hin diyos-diyosan, an diri pagtahud ha ginikanan, ngan iba pa. An Bibliya nagtutudlo ha aton na tanan nga tawo nakasala ngan an bayad han sala kay an dayon nga pagkabulag ha Dyos.
 

Nagpakasala an ngatanan nga mga tawo ngan nawad-an hira han himaya han Dyos. Roma 3:23
 
Kay an bayad han sala amo an kamatayon, kundi an libre nga hatag han Dyos amo an dayon nga kinabuhi dida ha pakig-usa kan Cristo Jesus nga aton Ginoo. Roma 6:23

 
Ikatulo nga Kamatuoran
 
Ginpadara han Dyos an Iya Anak para ihatag an Iya kinabuhi ha Krus, an Matadong para han diri mga matadong, para mahimo nga halad han aton mga sala.Hi Hesus an Parabulig, an Dalan ngan an Tulay. Namatay Hiya ngan nabuhi liwat ngan adto Hiya ha too nga kamot han Amay yana. Mubalik Hiya para han tanan nga tinuod nga magtotoo ha sakto nga panahon.
 

Nagbaton ha iya hi Jesus, “Amo ako an dalan, an kamatuoran, ngan an kinabuhi; waray makakadto han Amay kon diri pinaagi ha akon.”
Juan 14:6

 
Ano an aton dapat bubuhaton #1
 
 
Tungod diri man kaburut-on han Dyos na may mawara kundi nga an tanan magbasol, amo gud ini it imo sakto nga buhaton: PAGBASOL. Karuyag signgon hini an pagbag-o han imo kautok, pagbag-o han imo paghuna-huna, pagbag-o han imo mga prayoridad, ngan an diri na pagpakasala. Pagtawag ha ngaran han Dyos.
 

Sanglit pagbasol kamo ngan balik kamo ngadto ha Dyos, basi pasayloon niya an iyo mga sala.
Mga Buhat 3:19
 
Sumala han siring han Kasuratan, “Matatalwas an bisan hin-o nga natawag han ngaran han Ginoo.”
Roma 10:13

 
Ano an aton dapat bubuhaton #2
 
Kinahanglan naton igkumpisal ha Ginoo an aton mga sala, ngan mangaro hin kapasayluan han tanan nga at ginbuhat. Pasaylo-on ngan tatagan kita Niya hin usa pa nga higayon nga mabuhi para ha Iya. Mahimo kita nga bag-o nga mga binuhat. Malabay an aton daan nga kinabuhi ngan maabot an aton bag-o nga kinabuhi. Magkakamay-ada kita hin bag-o nga tinikangan ngan matawo kita utro ha espiritwal.
 

Kundi kon igkumpisal ta an aton mga sala ngadto sa Dyos, pagtutumanon niya an iya saad ngan pagbubuhaton an matadong: pasasayloon kita han aton mga sala, ngan lilinisan kita han ngatanan ng karat-an.
1 Juan 1:9
 
Adton nakikig-usa na kan Cristo nahihimo nga bag-o nga tawo; waray na an daan, liniwanan na hin bag-o.
2 Mga Taga-Corinto 5:17
 
Nagbaton hi Jesus, “Susumatan ko ikaw hin tinuod: waray tawo nga makakakita han Ginhadian han Dyos, labot kon matawo na liwat hiya.”
Juan 3:3

 
Ano an aton dapat bubuhaton #3
 
Sunod kan Hesus.Magin disipulo Niya. Pag-aram mahitungod ha Iya. Padayon nga pagsurender. Sunda hi Hesus. Pagpabawtismo. Pag-aram han imo Bibliya. Pag-ampo. Pagsimba. Pakig-upod han iba pa nga mga kristohanon. Sumati an iba han mga ginbuhat han Ginoo para ha imo. Pagtugway han iba nga tawo ha pagbasol, ngan kapasaylu-an kan Kristo.
 

Nagsiring hiya ha ira, “Upod kamo ha akon ngan tututdoan ko kamo pagdakop hin mga tawo.”
Mateo 4:19
 
An bug-os nga Kasuratan ginsurat ha pag-aghat han Dyos ngan mapulsanon para pagtutdo han kamatuoran, pagsaway han kasaypanan, pagtadong han baliko nga mga buhat, ngan pagtutdo hin matadong nga kinabuhi, 17basi an tawo nga nag-aalagad han Dyos matakos ngan masangkap hin hingpit nga pagtuman han ngatanan nga mag-upay nga mga buhat.
2 Timoteo 3:16-17
 
Ayaw naton bayaan an aton nabatasan hin pagkatirok, sugad han binubuhat han iba. Lugod, pagdinasigay kita, labi na gud nga nakita kamo nga nagtitikahirani na an Adlaw han pagbalik han Ginoo.
Hebreo 10:25
 
Nagsiring hiya ha ira, “Kadto kamo ha bug-os nga kalibutan ngan igwali niyo an Maupay nga Sumat ha ngatanan nga katawhan. 
Marcos 16:15

bottom of page