top of page

How to Become a Christian
Cebuano—Pilipino version

Nag sulat ko ug mga kamatuoran nga impormasyon mahitungod sa pag baton ug usa ka relasyon sa usa  ka tawo ngadto sa Dios. Wala ko kini gikopya sa bisan asa nga website sa internet bisan tuod ug daghan kaayo imong pwede nga makita o mabasa mahitungod niini. Pwede pud ka mangita kung gusto nimo. Imoha lang isulat ang, “Unsay buhaton aron mahimo nga tinuod nga tinun-an ni Hesukristo?

Unang Kamatuoran:

Hinuno-a nga gibuhat ka sa Dios sa Iyahang dagway o imahe. Sa Iyahang pag buhat kanimo, ikaw usab gihatagan Niya ug abilidad nga Siya imo nga mailhan ug masinati-an sa imong kinabuhi. Ang dakong plano sa GINOO kanimo sukadmasukad pa sa imong pagkahimugso ning kalibutana mao nga imohang masabtan ang Iyahang mga gawi, mga prinsipyo ug mga pamaagi. Walay hunong ang pag awhag sa Dios aron makuha ang imong pagtagad. Ang  labawng importante  sa Diyos nga ikaw makabaton ug usa tunhay ug tinuoray nga pag pakig-relasyon Kaniya, imong Dios, imong mambubuhat.

Ug kini mao ang kinabuhing dayon:

Nga ang mga tawo moila kanimo nga mao ang bugtong matuod nga Dios ug kang Jesu-Cristo nga imong gipadala. (John 17:3)

Ikaduhang Kamatuoran:

Ang sala (paglapas sa maayong balaod sa Diyos) kanunay nga magpahimulag kanimo sa Dios tungod kay ang Dios balaan. Ang mga pagpakasala susama sa pagpangawat, pagpamakak, pag gamit sa balaan nga pangalan sa Dios nga walay hinungdan, pag pakighilawas gawas sa bugkos sa kaminyuon, paghubog-hubog, pagsimba sa diyos-diyosan, pagkamasinupakon sa mga guinikanan, pag binayot o pag tinumboy, etc…  Ang balaang kasulatan (Biblia) matinud-anon nga nagtudlo nga ang tanang tawo nakasala ug ang bayad sa pagpakasala mao ang kamatayon o ang walay katapusan nga pagkahimulag sa Dios.

Kay ang tanan nanagpakasala, ug nawad-an sa himaya sa Dios; (Romans 3:23, KJV Cebuano)

 

Kay ang bayad sa sala mao ang kamatayon; apan ang walay-bayad-nga hatag sa Dios mao ang kinabuhi nga walay katapusan nga anaa kang Cristo Jesus nga atong Ginoo. (Romans 6:23, KJV Cebuano).

Ikatulong Kamatuoran: 

Gipadala o gihatag sa Dios ang Iyahang Bugtong Anak, nagpalansang sa krus sa kalbaryo, namatay sa makausa alang sa tanan tungod sa mga sala, ang matarung alang sa mga dili matarung, aron kita iyang madala ngadto sa Dios. Si Hesukristo mao ang atong Manlalaban, ang nag inusarang dalan ug tulay ngadto sa atong Dios Amahan. Si Hesus namatay ug nabanhaw pag usab ug nagalingkod sa tuong kamot sa Amahan. Siya mubalik pag- usab para magahukom sa mga buhi ug mga patay. Siya mubalik pag usab para sa Iyahang mga ma tinuod-anon nga tinun-an.

Si Jesus mitubag kaniya, "Ako mao ang dalan, ug ang kamatuoran, ug ang kinabuhi; walay bisan kinsa nga makaadto sa Amahan, gawas kon pinaagi kanako.” (John 14:6)

Una nga angay nimong buhaton: 

Sanglit dili gusto sa Dios nga may bisan kinsa nga mawala, kondili ang tanan makadangat sa paghinulsol, mao kini ang imong una pagabuhaton: Paghinulsol! Ang pasabot niini mao nga ikaw mag bag-o. Bag-ohon nimo ang imong mga gawi, pinulungan ug panghuna-huna. Pasabot ana nga gikan sa imong kinabuhi sa pagpakasala,imo na kining pagatalikdan ug dili na manginabuhi sa pagpakasala. Manginabuhi ka sa isa ka kinabuhi nga gawasnon sa sala.


Busa, paghinulsol kamo, ug pamalik na kamo Kaniya, aron mapala ang inyong mga sala, aron ang mga panahon sa kahayahay magaabut gikan sa atubangan sa GINOO. (Mga Buhat 3:19)

Kay nagaingon ang Kasulatan, “Si bisan kinsa nga modangop sa Ginoo maluwas.” (Romans 10:13)

Ikaduha nga angay nimong buhaton:

 

Isugid sa Dios ang imong mga sala. Pangayo ug kapasylo- an sa tanang kalapasan nga imong nabuhat. Siya matinud-anon nga magapasaylo kanimo ug hatagan ka Niya ug kahigayunan nga manginabuhi diha ug uban Kaniya. Mahimo ka nga bag-o nga binuhat, bag-o nga tawo dinha sa gingharian sa Dios.

Apan kon isulti nato sa Dios ang atong mga sala, kasaligan siya nga mopasaylo kanato sa atong mga sala ug sa paghinlo kanato sa tanan natong mga kalapasan. Buhaton niya kini tungod kay matarong siya. (I Juan 1:9)

 

Busa kung  bisan kinsa ang anaa kang Cristo, bag-o siya nga binuhat; ang mga butang nga daan nanagpangagi na; ania karon, sila nangabag-o. (II Corinto 5:17)


Si Jesus mitubag ug miingon kaniya: Sa pagkamatuod, sa pagkamatuod, naga-ingon ako kanimo, gawas kong ang tawo magapakatawo pag-usab, dili siya makakita sa gingharian sa Dios. (Juan 3:3)

Ikatulo nga angay nimong buhaton:


Musunod ka kang Hesus isip usa ka matinud-anon nga tinun- an. Padayun pagtuon sa Pulong sa Dios. Pag tuon sa Iyahang mga pamaagi, kabubut- on, ug mga prinsipyo. Pag pakighilambigit sa isa ka simbahan nga matinud- anong gatudlo niining mga butanga. Isugid sa ubang mga tawo ang mga maayong gibuhat sa Dios sa imong kinabuhi. Dasiga usab ang ubang mga tawo nga ilahang ipiyal ang ilahang mga kinabuhi dinha sa Dios, mangayo ug kapasylo-aron mabatunan nila ang matam- is nga kapasaylo-an ug kaluwasan nga dinha lamang mabatunan sa tunhay ug tinuoray nga pag pakig-relasyon dinha kang Hesukristo.

Ug siya miingon kanila, "Sumunod kamo kanako, ug himoon ko kamong mga mangingisdag tawo."

(Mateo 4:19)

 

Ang tibuok nga Kasulatan gituga sa Dios ug may kapuslanon alang sa pagpanudlo, alang pagpamadlong, alang sa pagpanul-id ug alang sa pagmatoto sa pagkamatarung, aron ang tawo sa Dios mamahingpit, masinangkapan, alang sa tanang maayong buluhaton.

(II Timoteo 3:16-17

…sa dili pagbiya sa atong panagtigum, ingon sa ginabuhat sa pipila, hinonoa sa pagdasig sa usa ug usa, ug ilabina gayud sa makita ninyo nga ang adlaw sa paghukom nagakahiduol na.

(Sa Mga Hebreohanon 10:25)


Ug siya miingon kanila, "Panglakaw kamo sa tibuok kalibutan ug iwali ninyo ang Maayong Balita ngadto sa tibuok nga kabuhatan.

(Marcos 16:15)

bottom of page